اساس کار این سیستم، تصویربرداری از شی و تطبیق آن با الگوی موجود در حافظه کامپیوتر است. بدین ترتیب که ابتدا با دوربین از آن تصویربرداری شده و این تصویر به نقاط ریز تجزیه میشود، که پس از بهبود عیوب، با الگوهای موجود در حافظه مقایسه و تصمیم گیری انجام میشود. با توجه به عملکرد این سیستمها، به طور عمده کاربرد آنها در کنترل کیفیت قطعات ظریف و ارزشمند مانند بردهای الکترونیکی میباشد. لازم به ذکر است که این سیستمها در رده گرانترین نوع سیستمهای شناسایی خودکار هستند.