بهره گیری از امواج رادیویی بعد دیگری از شناسایی خودکار میباشد. اساس این ایده بر ارسال سیگنال به شی و دریافت بازتاب توسط گیرنده استوار است. در روش RF، امواج رادیویی درمسیرعبورشی ارسال میگردد. گیرنده بسیار کوچکی متشکل از یک میکروچیپ و ارسال کننده علائم که به شی متصل شده، این علائم را دریافت و سپس کد موجود در حافظه خود را به فرستنده اصلی ارسال میدارد. با دریافت توسط فرستنده اصلی، عمل شناسایی انجام شده است. پوشیده شدن گیرنده توسط رنگ، گرد و خاک و… نمیتواند از ارسال علائم جلوگیری نماید و به همین دلیل بهترین کاربرد این سیستمها در مکانهای تولیدی به شدت آلوده و یا دارای موانع متعدد است. معمولا خطوط مونتاژ کارخانجات اتومبیل سازی، بیشترین استفاده را از این سیستم میبرند و همچنین استفاده مطلوب از سیستمهای حمل و نقل خودکار (AVG) بدون این سیستم مقدور نیست.