همگام با رشد در عصر حاضر ،پردازش اطلاعات و استخراج نتایج مورد نیاز با سرعت بالا انجام می شود. جمع آوری اطلاعات ،وارد کردن داده ها به کامپیوتر ،پردازش اطلاعات و نتایج با ارائه گزارش ،مراحلی هستند که در یک سیستم اطلاعاتی کامپیوتری طی می شود. در این زنجیره تنها پردازش اطلاعات و نتایج با سرعت و دقت زیاد و توسط ماشین انجام می شوند،در حالی که در مراحل جمع آوری اطلاعات و وارد کردن داده ها به کامپیوتر که جزء اصلی ترین مراحل هستند ،هنوز به نیروی انسانی متکی بوده و دقت و سرعت کاربر عاملی تعیین کننده است.

در واقع از دیدگاه بهره وری کل سیستم مراحل جمع آوری اطلاعات و وارد کردن داده ها به کامپیوتر کندترین قسمت سیستم خواهند بود؛ چرا که کاربر هیچگاه نخواهد توانست همگام با سرعت کامپیوتر داده ها را جمع آوری و وارد سیستم نماید و درصد بالای خطا در این مرحله عملاً درصد خطای موجود در خروجی مجموعه را افزایش میدهد بنابراین ضرورت جایگزینی ماشین به جای انسان در این مراحل نیز اجتناب ناپذیر است وظیفه این جایگزینی را تکنولوژیهای شناسایی خودکار بر عهده دارند. شناسایی خودکار با جایگزین کردن تکنولوژی پیشرفته ماشین به جای انسان عمل تشخیص داده ها، جمع آوری آنها و ورود به کامپیوتر را از اختیار کاربر خارج ساخته و خود عهده دار این وظیفه مهم میشود. این جایگزینی سبب رفع کاستیهای زمانی سیستم و افزایش محسوس بهره وری کل مجموعه خواهد شد. تاکنون تکنولوژی های مختلفی برای این منظور ابداع و استفاده شده است که معمولاً متناسب با شرایط کاربردی آن انتخاب میشود. در ادامه به بررسی چند روش پرکاربرد که همه ما در مکانهای مختلف از آنها استفاده کرده ایم می پردازیم.