در این روش از تکنولوژی متداول در ضبط مغناطیسی اطلاعات استفاده می شود؛ مانند ضبط داده هایی مانند موسیقی برنامه کامپیوتری و… روی نوار مغناطیسی اطلاعاتی که روی نوار ضبط شده، با عبور نوار از مقابل هد مغناطیسی بازیابی میگردد از مزایای این روش عدم حساسیت به گرد و خاک و چربی محیط بوده و از معایب آن میتوان به حساسیت بالای آنها به میدانهای مغناطیسی قوی اشاره کرد. کاربرد آن بیشتر در کارتهای اعتباری ،بلیط ها و نوارهای مغناطیسی کارتهای شناسایی است.