در این روش کد به صورت حروف و اعداد طبق الگوی خاصی روی کالا نوشته و یا چاپ میشود. به هنگام شناسایی دستگاه کدخوان یا همان قرائتگر ،حروف و اعداد را خوانده و اطلاعات را به کامپیوتر وارد میکند. مزیت مهم این روش قابلیت تشخیص کد به وسیله انسان است چون کد کاملا شبیه اعداد و حروف متداول الفبای انگلیسی است متداول ترین استانداردهای این روش OCR-A و OCR-B می باشند. کاربرد این تکنولوژی بیشتر روی چکها اسناد بانکی و قبوض مختلف میباشد.